Projekt: „Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki”

 

euro

Projekt: „Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013

 

 

Tytuł projektu: Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki

Beneficjent: m.st. Warszawa

Wartość całkowita: 12 611 003,00 zł

Wydatki kwalifikowane: 10 336 346,08 zł

Dofinansowanie: 7 451 471,89 zł

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach priorytetu VI. – Wykorzystywanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.1 Kultura.

Okres realizacji projektu: 18.03.2008 r. – 29.06.2011 r.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest zachowanie istniejącego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, wzmocnienie jego wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz wzrost potencjału społeczno-kulturalnego Warszawy i Mazowsza poprzez przystosowanie zabytkowych obiektów powojskowych m.st. Warszawy na potrzeby placówki kultury. Osiągnięciu celu głównego służyć będzie realizacja celów szczegółowych, tj. poprawa oferty kulturowej, wzrost atrakcyjności regionu, ochrona i zachowanie tożsamości i różnorodności. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania oraz rozwoju i poprawy infrastruktury kultury. Zwiększy także atrakcyjność regionu oraz będzie miało bezpośredni wpływ na jego rozwój gospodarczy poprzez poszerzenie oferty turystycznej i kulturalnej.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i adaptacja trzech zabytkowych budynków Fortu Sokolnickiego na potrzeby placówki kultury – Centrum Sztuki. Fort Sokolnickiego zlokalizowany jest w Warszawie,  na lewym brzegu Wisły, w dzielnicy Żoliborz, na obszarze tzw. ,,Żoliborza Oficerskiego”, przy ul. Czarnieckiego 51. Fort położony jest na terenie parku im. St. Żeromskiego, którego właścicielem jest m.st. Warszawa. Fort tworzą trzy zabytkowe budynki: główny budynek Fortu o całkowitej powierzchni 2159 m2, budynek prochowni północnej o powierzchni 97 m2, oraz budynek prochowni południowej o powierzchni 97 m2. Wewnątrz głównego budynku Fortu znajduję się dziedziniec o powierzchni 407 m2.

Prace w projekcie obejmowały:

  1. Przebudowę głównego budynku Fortu wraz z piwnicami – parter budynku głównego fortu podzielony został na strefę wejścia głównego, część muzyczną z salą koncertową i kawiarnią, moduł wielofunkcyjny z możliwością swobodnej adaptacji przestrzeni oraz ogólnodostępne sanitariaty.
  2. Przebudowę i zadaszenie dziedzińca głównego budynku Fortu, co stworzyło dodatkową przestrzeń przeznaczoną na działalność kulturalną.
  3. Przebudowę dwukondygnacyjnych budynków obu prochowni. Prochownia południowa pełni funkcję zaplecza teatralnego dla przedstawień plenerowych, w prochowni północnej zlokalizowane są ekspozycje plastyczne.
  4. Zagospodarowanie terenu Fortu Sokolnickiego obejmowało wykonanie nawierzchni utwardzonych i połączenie ich z istniejącym ciągiem pieszym, oraz wymianę nawierzchni dziedzińca budynku głównego Fortu. Ważnym elementem zagospodarowania terenu było odsłonięcie fragmentu fosy otaczającej budynek główny Fortu po przeciwległej stronie od wejścia do obiektu i wykonanie w tym miejscu sceny z widownią amfiteatralną praz plenerowej galerii rzeźby.
  5. Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrum Sztuki (m.in. podestów, nagłośnienia oświetlenia, aparatury inspicjenckiej, sprzętu multimedialnego, telebimu).

Budynek jest w pełni przystosowany zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno w przypadku budynku głównego Fortu jak i prochowni północnej, partery są dostępne bezpośrednio z poziomu terenu (obniżone chodniki). Wszystkie pomieszczenia ogólnodostępne na tym poziomie, w tym również sanitariaty są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostały zakupione 2 pojazdy samojezdne gąsienicowe do transportu osób niepełnosprawnych.

Budynek Fortu po przeprowadzonej rewitalizacji jest solidną, ceglaną budowlą w kształcie pierścienia. Jego centralnym punktem jest obszerny, pokryty szklanym dachem dziedziniec, który jest znakomitą przestrzenią do różnorodnych działań. Forma architektoniczna budowli daje możliwość realizowania różnorodnych projektów i prowadzenia działalności w wielu dziedzinach sztuki. Może pełnić funkcje galerii, kina, teatru, a nawet sali koncertowej.