Relacje inwestorskie

Nazwa i forma spółki:

Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

Siedziba

ul. Czarnieckiego 51
01-541 Warszawia

Wpis do rejestru przedsiębiorców

Krajowy Rejestr Sądowy
Nr KRS 0000417221
REGON 145964903
NIP 5252528482,

Kapitał zakładowy

w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpłacony w całości.

Akta rejestrowe Spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego