Relacje inwestorskie

Nazwa i forma spółki:

Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna

Siedziba

ul. Czarnieckiego 51
01-541 Warszawia

Wpis do rejestru przedsiębiorców

Krajowy Rejestr Sądowy
Nr KRS 0000417221
REGON 145964903
NIP 5252528482,

Kapitał zakładowy

w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, wpłacony w całości.

Akta rejestrowe Spółki prowadzi Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Warszawa, 30 września 2020 r.

WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Spółka pod firmą Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (01-541), przy ul. Czarnieckiego 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000417221, REGON 145964903, NIP 5252528482, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, w całości wpłaconym, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów przysługujących im akcji Spółki, w związku z ustawowym obowiązkiem dematerializacji akcji Spółki i ich rejestracji w rejestrze akcjonariuszy Spółki.

Dokumenty akcji należy złożyć w Spółce osobiście za pisemnym pokwitowaniem.