POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejszy dokument szczegółowo określa zasady dotyczące polityki prywatności, obowiązujące na stronach internetowych Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego Sp. z o.o. S.K.A. (dalej: Polityka Prywatności).

Korzystanie z naszych stron oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności, które zostały szczegółowo przedstawione w poniższym dokumencie.

§ 1

Definicje

 1. CS Fort Sokolnickiego ? oznacza Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego Sp. z o.o. S.K.A., z siedzibą w Warszawie (01-541) przy ul. Czarnieckiego 51, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000417221, NIP: 5252528482, REGON: 145964903
 2. Serwis ? oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą CS Fort Sokolnickiego prowadzi serwis internetowy działający w domenie nowyfort.pl.
 3. Użytkownik ? oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Polityką Prywatności oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Dane Osobowe ? oznacza dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 § 2

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest CS Fort Sokolnickiego, który przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Dane Osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzu kontaktu będą przetwarzane przez CS Fort Sokolnickiego wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzu kontaktu Serwisu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu w prawnie usprawiedliwionych celach CS Fort Sokolnickiego, w tym marketingu bezpośredniego usług CS Fort Sokolnickiego.
 3. CS Fort Sokolnickiego zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania zmiany i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach powołanej powyżej ustawy. CS Fort Sokolnickiego gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi standardami.

 § 3

Przekazywanie informacji

 1. CS Fort Sokolnickiego nie przekazuje i nie dokonuje obrotu Danymi Osobowymi Użytkowników podmiotom trzecim bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez CS Fort Sokolnickiego Dane Osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
 2. CS Fort Sokolnickiego zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od CS Fort Sokolnickiego.
 3. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 4. Wszelkie przykłady niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres media@nowyfort.pl